Powiatowa Rada Rynku Pracy

W tym dziale znajdują się informacje związane z Powiatową Radą Rynku Pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy;
 4. wydawanie opiniiw sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie rynku pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej  dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególnośći;
  a) liczbę osob objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  c) koszty realizacj programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 9. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 10. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacji i Integracji, biorąc pod uwagę w szczególności:
   a) kryteria doboru bezrobotnych,
   b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacji i Integracji .