ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FUNKCJONARIUSZA

ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FUNKCJONARIUSZA

 

Stanowisko:  strażnik działu ochrony

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia:  5 osób                                         

Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełni praw publicznych,

- bardzo dobry stan zdrowia,

- wykształcenie minimum średnie,

- niekaralność,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty:

Kandydat zainteresowany pracą w Służbie Więziennej składa w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. w siedzibie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi (ul. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź   w godzinach 8:30 – 15:30 albo przesyła na wskazany adres jednostki:

- podanie o przyjęcie do służby;

- CV wraz z wypełnioną ankietą personalną.

 

APLIKACJE KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻĄ DOKUMENTY PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

Etap I:

- ocena złożonych dokumentów;

- decyzja o poddaniu kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu;

- przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych.

Etap II:

- uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

- test sprawności fizycznej;

- badanie psychologiczne;

- ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

- sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata do służby;

- zatwierdzenie listy kandydatów przez dyrektora zakładu.

Do służby w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi zostaną przyjęci kandydaci spośród tych, którzy uzyskali najwyższe oceny w arkuszu ocen predyspozycji kandydata, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb kadrowych jednostki.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w dziale kadrowo-organizacyjnym Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi oraz pod numerem telefonu: (042) 675 06 13.

Wzór ankiety personalnej można pobrać ze strony internetowej:

http://sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej.

Podstawa prawna:

-   ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 186, poz. 1247)

 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do zmiany lub uzupełniania udostępnianych danych.