Ostatni w 2017 roku nabór wniosków na dotacje, w tym w ramach PO WER (III)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Przypominamy, że tylko do 8 grudnia br. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym dla osób do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)". 

Uczestnikami ww. projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku do 30 lat, zarejestrowane w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, należące do tzw. młodzieży NEET, tj. które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się. 
W przypadku osób do 25 roku życia okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące.

Szczegółowe informacje nt. dotacji udzielane są w siedzibie urzędu: ul. Bawełniana 3, 97-400 Bełchatów - pokój nr 22 lub telefonicznie: 44 631-40-70.

Do pobrania:

Wypełnione kompletnie wnioski należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (I piętro).


Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn