Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER (IV) - II nabór


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków przyznanego na tę formę wsparcia.

Projekt skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET. 

W przypadku osób do 25 roku, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

Szczegółowe informacje udzielane są w:

  • Dziale Instrumentów Rynku Pracy: staże - pokój nr 25 (parter urzędu), tel. 44 631-40-57,
  • Dziale Instrumentów Rynku Pracy: koordynator projektu - pokój nr 14 (parter urzędu), tel. 44 631-40-74,
  • Dziale Obsługi Klienta: sala nr 1.2 (I piętro urzędu).

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Do pobrania: wniosek o zorganizowanie stażu w ramach PO WER (IV)