Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2016

W ramach limitu środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, którymi w 2019 roku dysponował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie finansowane będą:

1)        roboty publiczne,

2)        prace interwencyjne,

3)        prace społecznie użyteczne,

4)        staże,

5)        koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego,

6)        jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

7)        szkolenia,

8)        bony szkoleniowe,

9)        koszty egzaminów i licencji,

10)    bony na zasiedlenie,

11)    dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

12)    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,

13)    koszty badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych,

14)    przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie lub egzaminu czeladniczego,

15)    stypendia dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od rejestracji podejmą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych,

16)    koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, o których mowa w art.  41 ust. 4a  Ustawy, o ile dotyczą szkolenia, które nie może być realizowane na terenie powiatu bełchatowskiego lub szkolenia realizowanego przez instytucję szkoleniową, do której łączny czas dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny, jeżeli wynika to z umowy zawartej z tą instytucją.

 

W 2019 roku ze środków Funduszu Pracy nie będą finansowane:

1)      Program Aktywizacja i Integracja,

2)      koszty studiów podyplomowych,

3)      koszty przejazdu i zakwaterowania, o których mowa w art. 44,  45  i  41 ust. 4b i 4c, art. 48a, art. 53l ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018,  poz. 1265 z późn. zm.),

4)      świadczenia aktywizacyjne,

5)      granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

6)      bony zatrudnieniowe,

7)      refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

8)      jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

9)      refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej,

10)  bony stażowe,

11)  pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,

12)  ubezpieczenie NW uczestników szkoleń.

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), z dniem 14.06.2019 r. zostaje zniesiony obowiązek profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.
Z uwagi na powyższe, każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy może ubiegać się o wsparcie w ramach wszystkich instrumentów rynku pracy wymienionych w poniższych Zasadach gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2019.


Więcej informacji znajduje się w pliku: 
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2019