Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Osoba poszukująca pracy może się zarejestować w więcej niż jednym urzędzie pracy . 

Rejestracja następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karty rejestracyjnej.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  • świadectwo pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
  • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada.
  • Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów przedkłada orzeczenie uprawnionego organu, potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności.