Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty , a przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dyplomy, świadectwa szkolne lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  • świadectwa pracy lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
  • dokument (do wglądu) o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada
  • osoba niepełnosprawna orócz dokumentów, przedkłada orzeczenie urawnionego organu, potwierdzające rodzaj i stopień niepelnosprawności.