Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.). 

Procedura rejestracji:

  • Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
  • Rejestracja bezrobotnego, następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.
  • Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.
 

Zobacz jakie dokumenty są wymagane podczas rejestracji: