Prawa poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

  • korzystanie z usług rynku pracy,
  • korzystanie z instrumentów rynku pracy.

Po spełnieniu określonych warunków osoby poszukujące pracy mają możliwość:

  • uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku skierowania poza miejscem zamieszkania,
  • uzyskania części lub całości zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
  • uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
  • uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
  • uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na badania lekarskie lub psychologiczne.