Prawa bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma prawo do:

korzystania z usług rynku pracy takich jak:

 • pośrednictwa pracy (pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia)
 • usług EURES (pomoc w udzieleniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej)
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia)
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która polega na przygotowywaniu bezrobotnych do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia
 • organizacji szkoleń (w tym może być udzielona pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia)

korzystania z instrumentów rynku pracy po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których należą:

 • zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez PUP,
 • zwrot kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku skierowania przez PUP,
 • dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 • finansowanie dodatków aktywizacyjnych,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy w zwiąku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES

otrzymywania, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • zasiłku dla bezrobotnych
 • stypendium
 • dodatku aktywizacyjnego