Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji administracyjnej 


Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ I instancji przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia prawo do wniesienia odwołania,  o czym organ I instancji informuje stronę w stosownym pouczeniu zawartym w treści tej decyzji.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję oraz załącza do niego wszelkie dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania odwoławczego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Jeżeli organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję - w terminie 7 dni od daty doręczenia do siedziby urzędu ww. odwołania.

Jeżeli natomiast organ I instancji stoi na stanowisku, iż brak jest przesłanek uzasadniających uwzględnienie w całości odwołania, przekazuje to odwołanie wraz z aktami sprawy do organu II instancji w celu wydania stosownego rozstrzygnięcia w sprawie - w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania, jeżeli w terminie tym nie została wydana nowa decyzja.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od strony postępowania nastąpiło uchybienie ustawowego terminu do wniesienia odwołania, strona wnosi obok odwołania również wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym należy uwiarygodnić przyczyny niewniesienia odwołania w terminie.

Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Organ II instancji rozpatruje sprawę w terminie 1 miesiąca (w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 2 miesięcy) i wydaje decyzję ostateczną, na którą przysługuje stronie możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu II instancji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym organ ten poinformuje stronę w stosownym pouczeniu zawartym w treści tej decyzji.

Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.


Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Powiatowego Urzędu Pracy, który wydał zaskarżoną decyzję.

Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, określonych w art. 145, 145a oraz 145b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, bezrobotny może wystąpić z podaniem o wznowienie postępowania i uchylenie bądź zmianę decyzji.

Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w I instancji, w terminie 1 miesiąca  od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. W przypadku jednak, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, termin do złożenia podania o wznowienie postępowania biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji.

Do podania, o którym mowa powyżej, należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających wydanie postanowienia w przedmiocie wznowienia postępowania.  Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach –   nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257).