Zwrot kosztów zakwaterowania

 

  • Osobie skierowanej na szkolenie przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 41 ust. 4a Ustawy, o ile dotyczą szkolenia, które nie może być realizowane na terenie powiatu bełchatowskiego lub szkolenia realizowanego przez instytucję szkoleniową, do której łączny czas dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny, jeżeli wynika to z umowy zawartej z tą instytucją.

     

     

     

     

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.