Zwrot kosztów przejazdu

Finansowanie kosztów przejazdu może przysługiwać:

  • osobie, która została skierowana przez PUP do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • w formie przejazdu zorganizowanego osobom, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES.

Refundacja kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zorganizowany przejazd na targi pracy i giełdy pracy:

  • przysługuje osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, skierowanym przez PUP do udziału w targach pracy i giełdach pracy jakie są organizowane na terenie innego powiatu przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy,
  • przejazd na miejsce targów i giełd  i z powrotem odbywa się z miejsc określonych przez PUP.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
KOMUNIKAT
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie uzależnia dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu od posiadanych środków finansowych na ten cel.