Wysokość świadczeń pieniężnych

Stan prawny na 01 stycznia 2019 r.

Wynagrodzenia Kwota
Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2020 r.   2600,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r. (obowiązuje od 11.02.2020 r.)   5198,58 zł
Zasiłek dla bezrobotnych (za pełny miesiąc kalendarzowy)
Zasiłek podstawowy (100%) w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto

861,40 zł              747,87 zł
Zasiłek podstawowy (100%) w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto

676,40 zł
592,52 zł
80% zasiłku podstawowego w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto 

689,20 zł
607,17 zł
80% zasiłku podstawowego w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto  

541,20 zł
486,99 zł 
120% zasiłku podstawowego w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto 

1033,70 zł
   888,67 zł
120% zasiłku podstawowego w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto 

811,70 zł
707,65 zł
Stypendia
Stypendium w okresie odbywania stażu:
Stypendium brutto


1033,70 zł

Stypendium szkoleniowe (120% zasiłku podstawowego pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wyniesie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie):
Stypendium brutto


1033,70 zł

Stypendium szkoleniowe (20% zasiłku podstawowego):
Stypendium brutto
Stypendium netto

172,28 zł
Stypendium podyplomowe (20% zasiłku podstawowego):
Stypendium brutto
Stypendium netto

172,28 zł
Dodatek aktywizacyjny (50% zasiłku podstawowego)
Dodatek aktywizacyjny brutto
Dodatek aktywizacyjny netto
430,70 zł
352,70zł
Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
Wysokość świadczenia za godzinę wykonywania prac 8,10 zł

 

Refundacje 
Prace interwencyjne Refundacja po stronie wynagrodzeń Refundacja po stronie ZUS
(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty przy 18,26%)
Razem
refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy 831,10 zł 151,76 zł 982,86 zł
refundacje co miesiąc przez okres do 24 miesięcy 840,00 zł 153,38 zł 993,38 zł
Roboty publiczne Refundacja po stronie wynagrodzeń Refundacja po stronie ZUS
(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty przy 18,26%)
Razem
refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy 1.869,98 zł 341,46 zł 2.211,44 zł
Prace społecznie użyteczne   Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Maksymalna refundacja (60%)(ostateczna wysokość refundacji określona jest w zawartych porozumieniach)

8,10 zł/h 4,86 zł/h
Bon zatrudnieniowy Refundacja części kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne
refundacje co miesiąc przez okres 12 miesięcy 831,10 zł
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego W 2014 roku zgodnie z Zasadami refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy w PUP w Bełchatowie refundacja udzielana jest do kwoty:

Ostateczna wysokość refundacji określana będzie indywidualnie przy rozpatrywaniu wniosku