Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Warunki otrzymania stypendium:

Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Bełchatowie podjęła dalszą naukę:

  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
  • w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Wysokość stypendium:

100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).

  • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
  • wypłata stypendium może być przedłużona do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
  • do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium
Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od dnia w którym podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. 
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie uzależnia przyznanie stypendium od posiadanych środków finansowych na ten cel.