Studia podyplomowe

Na wniosek bezrobotnego, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie może sfinansować, ze środków Funduszu Pracy, koszty studiów podyplomowych do 100%, jednak nie więcej niż 300% przecietnego wynagrodzenia. Prawa i obowiązki stron określa umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie, ze środków Funduszu Pracy, koszty studiów podyplomowych są:

  • osoby bezrobotne,

  • opiekunowie osoby niepełnosprawnej1poszukujący pracy, o którym mowa w art. 49 pkt. 7 ustawy , t.j. poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

  • osoby poszukujące pracy, które:
   - są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakłądu pracy,
   - są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji
   z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   - otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   - uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
   o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   - są żołnierzami rezerwy,
   - pobierają rentę szkoleniową,
   - pobierają świadczenie szkoleniowe, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału w szkoleniach lecz nie dłużej niż 6 miesięcy,
   - podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   - są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6,
   - są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

1 opiekun osoby niepełnosprawnej, tj. osoba będąca członkiem rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), opiekująca się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osobie uprawnionej, która uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się finansownia tych studiów oraz wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

Osoba, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów, jeśli nie ukończy lub przerwie studia podyplomowe z własnej winy. 

Podstawa prawna:
-  
art. 42a, art. 43 i art. 61aa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r . poz. 1265 );
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

 

UWAGA

Zgodnie z Zasadami racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2017 roku koszty studiów podyplomowych nie będą finansowane.