Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną przyznawana jest na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz.1482 z późn. zm.)

 W 2019 roku koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną przyznawane będą w pierwszej kolejności osobom bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia lub bezrobotnym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, które zostały skierowane na staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie . Refundacji podlegać będą faktycznie poniesione koszty opieki do wysokości do 400 zł. miesięcznie na każde dziecko/osobę. 

 Szczegółowe informacje dotyczące opieki nad dzieckiem/osobą zależną dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 21 lub 25  lub pod numerem telefonu 631-40-57; 631-40-48. 
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0