Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów szkolenia, które umożliwi podjęcie zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie na wniosek bezrobotnego, może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie. 
Podtawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytcjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1482 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667) 

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. korzystania z usług szkoleniowych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 367,73 kB 0
Wniosek- POZYCZKA SZKOLENIOWA 2020.doc 21-01-2020 70 kB 0
Wniosek- POZYCZKA SZKOLENIOWA 2020.pdf 21-01-2020 173,16 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0