Agencje zatrudnienia

Umowa z Agencją Zatrudnienia

Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Umowa o której mowa powyżej określa w szczególności:

  1. warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji zatrudnienia z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych;
  2. kwotę przekazywanych środków w wysokości nie wyższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego bezrobotnego;
  3. zasady dokumentowania spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 ustawy.

Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia:

  • w dniu zawarcia umowy nie może być wyższa niż 30 % łącznej kwoty środków przysługujących agencji zatrudnienia;
  • po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, nie może być niższa niż 50 % tej łącznej kwoty.

W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, przekazane agencji środki podlegają zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym wskazany warunek nie został spełniony, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, albo rozwiązania przez skierowanego bezrobotnego umowy cywilnoprawnej przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 4, agencja zatrudnienia nie jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków.
Podstawa prawna:
Art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)