Strona główna

Wydarzenia i aktualności

13-11-2019
Realizacja projektu :Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II)" w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Fundacja Inicjatyw Regionalnych Informuje o realizacji projektu od 04.11.2019 osób, które: - ukończyły 30 rok życia, - są bezrobotne lub bierne zawodowo, - zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego, - spełniają min. jeden z poniższych warunków: a) pozostawanie bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, b) bycie osobą z niepełnosprawnością, c) posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie, d) ukończenie 50 roku życia, e) płeć żeńska, Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: - indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania; termin: 11.2019-04.2020 - szkoleń/kursów zawodowych; termin: 12.2019-03.2021 - staży zawodowych (stypendium stażowe 1017,40zł/m-c); termin: 12.2019-03.2021 - subsydiowania zatrudnienia (do kwoty 3900zł. brutto); termin: 12.2019-03.2021 - pośrednictwa pracy; termin: 12.2019-03.2021 Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu www.kierunek.fundacjainicjatyw.eu jak również pod numerem telefonu (42) 633 17 19, obsługiwanym przez Biuro Projektu, ul. Piotrkowska 55 lokal 111, 90-413 Łódź

30-10-2019
Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne w dniu 06.11.2019 r. do Firmy DHL

W dniu 06.11.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, sala nr 29 (parter) w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne do Firmy DHL na stanowisko pracownik magazynowy do nowego centrum logistycznego w Głuchowie (gmina Tuszyn).

30-10-2019
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Zobacz wszystkie wydarzenia i aktualności

Oferty pracy

Brak ofert pracy.

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2017 roku - Fundusz Pracy (IV nabór) PUP Bełchatów 50 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (nabór IV) PUP Bełchatów 86 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu PO WER w 2017 r. (nabór IV) PUP Bełchatów 115 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 27.04.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe od 27-04-2017
do 27-04-2017
Więcej
Bon zatrudnieniowy PUP Bełchatów Bon zatrudnieniowy od 01-03-2017
do
Więcej
Zobacz wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

  • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
  • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
  • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
  • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
  • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
  • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
  • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
  • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.